Články


Způsoby přepravy poštovních zásilek

2011-04-08 Přečteno: 4 663x

Vlaková pošta

První vlaková pošta byla vyzkoušena 6. ledna 1838 na trati Londýn - Birmingham. O necelý rok později zavedla anglická poštovní správa dvě vlakové pošty denně a to denní a noční. Zřizování vlakových pošt pokračovalo v Belgii (1841) a ve Francii (1846) na trati Paříž - Rouen. V roce 1849 byla zavedena v Prusku a na našem území byla zřízena na trati Vídeň - Bohumín roku 1850.

Vlaková pošta je ambulantní pošta ve zvlášť upraveném vlakovém voze, která přijímá obyčejné listovní zásilky, nádražní psaní, telegramy a která vydává nádražní psaní, časopisy a noviny. Na razítkách vlakové pošty  bývá číslo poštovního kursu a oba koncové body železniční trati.

Lodní pošta

Přeprava zásilek formou lodní dopravy byla zavedena už v dřívějších dobách, ale pravidelnou přepravu zajistilo až zavedení parníků na začátku 19. století. Přímo na lodích jsou umístěny poštovní schránky.

Razítka lodní pošty jsou dělena na několik skupin podle toho, jak byly zásilky orazítkovány - po vylodění z lodi, lodním důstojníkem nebo úředníkem na válečné či obchodní lodi anebo poštovním úředníkem nacházejícím se přímo na lodi. Všechny zásilky přepravované na lodích kde nebyl přítomný žádný poštovní úředník jsou označeny razítkem PAQUEBOT (parník). Na razítkách bylo kromě data někdy také jméno lodi a jejího majitele. Na rakouských válečných lodích  měly razítka označení K.u.K. KRIEGSMARINE a S.M.S. (loď jeho veličenstva), jindy byla na razítku také lodní trasa.

Překvapivě se setkáváme s lodní poštou i na jezerech, jako např. Bodamské jezero, kde  pošta existuje od roku 1879, či Balaton a také na řekách, např. na Labi.

Automobilová pošta

Automobilová pošta se začala používat na začátku 20. století, u nás po roce 1948. 

Je to ambulantní pošta provozovaná ve zvášť upraveném motorovém vozidle.  Přijímá obyčejné listovní zásilky, nádražní  psaní, noviny a časopisy. Tzv. autopošta, která se poprvé představila 17.10.1937 na autosalonu na pražském Výstavišti je poštovní přepážka v motorovém vozidle, které je uzpůsobeno k výkonu poštovních služeb.

Razítka automobilové pošty obsahují čtyřmístná čísla a vždy začínají číslicí 1.

Potrubní pošta

Potrubní pošta vznikla v Londýně roku 1853, poté v Berlíně (1865) a dále v Evropě. V Praze byla v provozu od 4. března 1899 a od počátku sloužila i veřejnosti. Od roku 1945 funguje pouze pro služební účely. Sloužila k urychlenému doručování  poštovních zásilek a byla spravována telegrafní správou.

Dopravuje poštovní zásilky prostřednictvím potrubí uloženém v zemi, o průměru 25- 70 mm, spojujícího ústřednu se všemi většími poštovními úřady. Zásilky byly vkládány do speciálních pouzder a pomocí stlačeného vzduchu byly dopravovány na místo. Rychlost zásilek se pohybovala mezi 6 - 20 m/s.

Některé pošty vydávaly pro potrubní poštu zvláštní celiny, Itálie vydala zvláštní poštovní známky s označením POSTA PNEUMATICA.

Polní pošta

Počátky polní pošty sahají až do 15. století. Má trojí význam:

1. Zabezpečuje rychlou a spolehlivou dopravu zásilek mezi armádou v poli a zápolím, mezi zápolím a vojsky v poli a mezi jednotlivými součástmi armády v poli, za války, při zvýšeném ohrožení státu, při vojenských cvičeních nebo mimořádném nasazení armády.

2. Výkonný orgán polní poštovní služby, např. vojenský poštovní úřad, který zajišťuje poštovní spojení.

3. Listovní zásilky dopravené polní poštou a s otiskem razítka.

Pod pojem polní pošta zahrnujeme i vojenskou poštu, která zabezpečovala poštovní provoz pro vojáky i civilní obyvatelstvo v době, kdy byl stát pod vojenskou správou. Dále manevrovací poštu, což jsou poštovní zásilky dopravené  v době míru, kdy byly z cvičných důvodu prováděny manévry. Etapní pošta působila za války na obsazeném cizím území. Ambulantní (pojízdné) polní pošty působily na vojenských drahách nebo ve vojenských vlacích.

Součástí přepravy poštovních zásilek je také jejich cenzura, ať už veliteli  nebo určeným orgánům. Dokladem je otisk cenzurního razítka a písemný záznam cenzora. Každopádně každá poštovní zásilka přepravovaná polní poštou musí být označena odpovídajícím způsobem.

Polární pošta

Historie polární pošty sahá do konce 19. století, kdy se začaly na Špicberkách v Severním ledovém oceáně vydávat poštovní známky pro turisty jako doplňkové ke klasickým norským známkách.

V Arktidě a Antarktidě jsou polární poštovní stanice dočasné nebo stálé. Jsou zde používány nejrůznější způsoby dopravy, holubí pošta, sobí a psí spřežení, saně, ledoborce, vzducholodě a letadla. Poštovní úřady mají svá poštovní razítka, stejně tak vedoucí výprav jsou jmenováni pošmistry a rovněž vybaveny razítky a známkami.

Díky činnnosti polárních pošt mají filatelisté možnost dokumentovat práci jednotlivých polárních expedic. Na zásilkách nejsou jen razítka stanic, ale i razítka výprav.

Karantenní pošta

První karanténní dopisy pochází ze 16. století Jsou dvojího původu a to dopisy z míst, kde byly trvale rozšířeny nakažlivé choroby, jako Orient nebo zámoří a dále dopisy z dob velkých epidemií, kdy se státy či města chránily před infekcí zřizováním sanitních kordónů, kde byly dopisy dezinfikovány. Dezinfikovalo se zevně i vnitřně, nejprve octem, později párami síry nebo formaldehydu. V roce 1831 postihla Evropu epidemie cholery, v této dobvě byly dopisy vykuřovány ve speciálních skříních. Před dezinfekcí se propichovaly, nejprve šídlem, později pomocí speciálních kleští.

 

Aerofilatelie

 Je samostaným oborem filatelie, který se zabývá veškerou vzdušnou poštovní dopravou.

Holubí pošta

Historie holubí pošty sahá až do starověku, kdy ji používalo mnoho národů, jako např. Egypťané, Řekové, Římané, nebo Číňané. V polovině 15. století zřídil turecký sultán pravidelné spojení  holubí poštou mezi Cařihradem a Budapeští. Proslulá je i holubí pošta v době prusko - francouzské války v letech 1870 - 71. Za první světové války je známa pošta z obléhané pevnosti Přemysl.

Balonová pošta

Už v roce 1859 byl uskutečněn první pokus doručit zásilku balonovou poštou a to ve Spojených státech, ve státě Indiana.  V Evropě nalezneme počátky balonové pošty v obležené Paříži  za prusko - francouzské války , kdy bylo vypuštěno 67 balonů, z toho 56 s listovními zásilkami a která fungovala společně s poštou holubí.

Letecká pošta

První pokusné poštovní lety se udály roku 1911 v Anglii. První oficiální poštovní let se konal na trase Londýn - Windsor a bylo při něm přepraveno přes 9000 listovních zásilek. První oficiální letecké poštovní známky však vydala Itálie u příležitosti letu na trase Turín - Řím 22. května 1917. V Rakousku byla zprovozněna letecká pošta na trase Vídeň - Krakov - Lvov v březnu 1918 a rovněž téhož roku na trase Vídeň - Budapešť. U nás byla zahájena 5. března 1920 na lince Praha - Bratislava - Praha a později i mezinárodně Praha - Štrasburk - Paříž. Naše první letecké známky měly motiv Hradčan s přetiskem letadla.

Zeppelínová pošta

S rozvojem vzducholodí ve 20. letech 20. století nastala další etapa poštovní přepravy. První pokusnou poštu uskutečnil hrabě Ferdinand von Zeppelin v Německu roku 1909. V letech 1928 - 1937 bylo přepraveno přes 49 tun pošty, včetně mezinárodní pošty přes Atlantik.

Byly vydávány příležitostné známky v několika zemích, kam vzducholodě vykonávaly návštěvní lety, jako např. Finsko, Řecko, Sovětský svaz nebo Spojené státy.

Katapultová pošta

Vznikla v roce 1929 a jednalo se o zvláštní druh přepravy zásilek. Šlo o  kombinaci lodní dopravy s leteckou a měly za cíl zrychlit přepravu pošty mezi Evropou a Amerikou. Některé transatlantické lodi (Ile-de-France, Bremen, Europa) byly vybaveny katapultem, který umožňoval ve vzdálenosti až 1600 km katapultovat letoun s poštou a její doručení ještě před přistáním lodi u pobřeží. K jejímu zániku vedl v roce 1935 rozvoj vzducholodní dopravy.

Zásilky byly opatřovány přídavným razítkem.

Letadlová pošta

Vznikla jako v jedné z prvních zemí právě v Československu . První let se uskutečnil 4. 6. 4956 na trase Praha - Bratislva - Košice a zpět.  Jednalo se o vnitrostrátní leteckou poštovní přepravu. V dnešní době, kdy je normální součástí  poštovní přepravy, se již zvláštně neoznačuje.

Raketová pošta

Raketová pošta vznikla již v době mezi první a druhou světovou válkou, kdy se konalo množství raketových letů přepravujících také listovní zásilky.  V 70. letech vzniklo nové odvětví aerofilatelie a to astrofilatelie, neboli kosmická filatelie. Již v roce 1969, orazítkovala posádka výpravy na Měsíc obálky, které dnes  mají charakter filatelistickýchsuvenýrů. Prvním kosmickým poštovním úřadem byla sovětská orbitální stanice SALJUT-6. Všechny mezinárodní posádky pracující na palubě této vesmírné stanice, měly k dispozici razítka kosmické pošty.

 

Zdroj:

  • František Švarc, Svět filatelie,  Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1982
  • http://www.informace-scf.cz/index
  •  Obrazová příloha: http://commons.wikimedia.org

Diskuze o článku Nové téma

Foto galerie


Články